Reklaminis skydelis
Partneriai
Asociacijos nariams

KLAIPĖDOS PRAMONININKŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

(Patvirtinti  KPA narių visuotinio susirinkimo 2012-05-10)

1. SKIRSNIS. BENDROJI DALIS

1.1. Klaipėdos pramonininkų asociacija (toliau vadinama – Asociacija) yra savanoriškas, pelno nesiekiantis Klaipėdos krašto įmonių susivienijimas, vykdantis asociacijos narių, o taip pat darbdavių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, ir kitus uždavinius bei funkcijas. Asociacijos tikslas – koordinuoti narių veiklą, tenkinti jų poreikius ir kitus viešuosius interesus ir atstovauti Asociacijos narių interesams bei juos ginti.

1.2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo (toliau – Asociacijų įstatymas) bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.

1.3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose ir organizacinį savarankiškumą.

1.4. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.5. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

2. SKIRSNIS. ASOCIACIJOS PAVADINIMAS

2.1. Pilnas Asociacijos pavadinimas lietuvių kalba – KLAIPĖDOS PRAMONININKŲ ASOCIACIJA. Pilnas Asociacijos pavadinimas anglų kalba – ASSOCIATION OF KLAIPĖDA INDUSTRIALIST.

2.2. Asociacijos teisinė forma – asociacija.

3. SKIRSNIS. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

3.1. Asociacijos tikslai yra:

3.1.1. Atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus visose visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose;

3.1.2. sudaryti sąlygas glaudesniam įmonių bendradarbiavimui  tarpusavyje ir su valstybės valdymo institucijomis, kad racionaliau būtų panaudojami ir vystomi įmonių potencialai;

3.1.3. siekti užtikrinti efektyvų abipusį bendravimą ir bendradarbiavimą tarp Asociacijos narių ir Lietuvos, Europos Sąjungos bei tarptautinių organizacijų ir institucijų;

3.1.4. dalyvauti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, galinčių turėti įtakos Asociacijos narių veiklai, rengimo procese. Teikti tokių teisės aktų projektus savo nariams, siekiant gauti jų pastabas ir pasiūlymus. Apibendrinus Asociacijos narių pastabas ir pasiūlymus, suformuoti bendrą poziciją ir ją teikti Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijoms ir organizacijoms;

3.1.5. kaupti visiems Asociacijos nariams reikalingą informaciją, ją apdoroti ir platinti  Asociacijos narių tarpe;

3.1.6. rengti parodas, konferencijas, seminarus programiniams, dalykiniams ir organizaciniams klausimams aptarti;

3.1.7. apjungti finansinius išteklius ir investicijas, vykdant Asociacijos tikslines programas ir projektus;

3.1.8. ieškoti ekonominių, techninių ir tarptautinių ryšių bei koordinuoti Asociacijos narių veiksmus juos užmezgant ir įgyvendinant bendrus projektus;

3.1.9. konsultuoti Asociacijos narius bendradarbiaujant su užsienio įstaigomis, organizacijomis ir įmonėmis, sprendžiant techninius, technologinius, ekonominius ir kitus klausimus;

3.1.10. bendradarbiauti su Lietuvos valstybės institucijomis, taip pat Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis ir įstaigomis, visais Asociacijos narius dominančiais klausimais;

3.1.11. dvišalių ar daugiašalių sutarčių pagrindu padėti Asociacijos nariams spręsti materialinio aprūpinimo, technikos ir įrengimų remonto, saugaus darbo, specialistų ruošimo, terminalų apsaugos, reklamos bei kitus Asociacijos nariams rūpimus klausimus;

3.1.12. analizuoti Klaipėdos miesto ūkio ir infrastruktūros vystymo programų projektus ir programas, dalyvauti jas vykdant;

3.1.13. formuoti ir propaguoti palankią visuomeninę nuomonę apie Asociaciją ir jos narius, gerinti savo narių įvaizdį;

3.1.14. rūpintis savo narių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;

3.1.15. teikti labdarą ir paramą įstatymų nustatyta tvarka.

3.2. Asociacijos veiklos sritys ir rūšys:

–       verslininkų federacijų ir asociacijų veikla;-       rinkos konjunktūros tyrimas;-       verslo ir valdymo konsultacijų teikimas;-       parama;-       reklama.

4. SKIRSNIS. ASOCIACIJOS TEISĖS, PAREIGOS IR VEIKLOS RIBOJIMAI

4.1.  Asociacija turi teisę:

4.1.1. steigti juridinius asmenis teisės aktų nustatyta tvarka;

4.1.2. steigti filialus ir atstovybes šalyje ir užsienyje;

4.1.3. stoti į kitas asociacijas, konfederacijas, įskaitant ir tarptautines, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja LR Konstitucijai, Asociacijų įstatymui ar kitiems teisės aktams;

4.1.4. pirkti ar kitokiais įstatymu numatytais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti;

4.1.5.  turėti kitų Lietuvos Respublikos įstatymais numatytų civilinių teisių ir pareigų, būti ieškovu ir atsakovu teisme;

4.1.6. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri yra reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti ir neprieštarauja šiems įstatams;

4.1.7. nustatyta tvarka gauti pinigus ir kitą turtą kaip paramą;

4.1.8. nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus šiuose įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą);

4.1.9. asociacijos tikslų įgyvendinimui ir uždavinių sprendimui, sudaryti nuolatinius ar laikinus kolegialius vykdomuosius organus, specialistų komisijas, darbo grupes ir kt.

4.2.  Asociacija privalo:

4.2.1. kaip paramą gautus pinigus ir kitą turtą naudoti juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė;

4.2.2. kaip paramą gautus pinigus laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja;

4.2.3. praktinę veiklą orientuoti ir vykdyti atsižvelgiant į kiekvieno asociacijos nario interesus, jeigu jie atitinka Asociacijos tikslus ir neprieštarauja daugumos asociacijos narių interesams;

4.2.4. savo buveinėje, taip pat savo filialų ir atstovybių buveinėse turėti visų asociacijos narių sąrašą, su kuriuo turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.

4.3. Net ir 4.1.8. papunktyje nurodytais tikslais Asociacijai draudžiama:

4.3.1. neatlygintinai perduoti asociacijos turtą nuosavybėn bet kokiam asmeniui, išskyrus atvejus, kai turtas yra perduodamas labdaros ar paramos tikslais, nustatytais šiuose įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

4.3.2. mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

4.3.3. jokia forma skirstyti asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, tačiau išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, tos asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

4.3.4. suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

4.3.5. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

4.3.6. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą;

4.3.7. parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą;

4.3.8. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

4.3.9. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;

4.3.10. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;

4.3.11. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

5. SKIRSNIS. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Asociacijos nariais gali būti juridiniai ir 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys. Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.

5.2. Asociacijos nariai yra savarankiški savo ūkinėje, ekonominėje ir kitose veiklose.

5.3. Asociacijos nariai turi teisę:

5.3.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

5.3.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

5.3.3. rinkti ir būti išrinktiems į Asociacijos valdymo ar kitus organus;

5.3.4. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

5.3.5. naudotis Asociacijos sukaupta informacija, simbolika ir, Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka, naudotis Asociacijos turtu;

5.3.6. dalyvauti ruošiant ir vykdant Asociacijos programas, projektus ir renginius;

5.3.7. bet kada išstoti iš Asociacijos, apie tai raštu informuodami Asociacijos tarybą. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

5.3.8. atstovauti Asociacijai visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, valstybinės valdžios, valdymo ir vietos savivaldos institucijose, visose teismo įstaigose, gavus Asociacijos prezidento ar jos valdymo organų įgaliojimus;

5.3.9. apskųsti teismui Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir kitų Asociacijos valdymo organų priimtus sprendimus;

5.3.10. susipažinti su Asociacijos narių sąrašu.

5.4. Asociacijos Garbės narys yra Asociacijai nusipelnęs fizinis asmuo, kuriam Garbės vardą suteikia Asociacijos visuotinis narių susirinkimas:

5.4.1. Asociacijos Garbės narys turi visas teises išdėstytas 5.3. punkte, išskyrus tai, kad jis neturi sprendžiamojo balso teisės Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

5.4.2. Asociacijos Garbės narys nemoka nario mokesčio.

5.4.3. Garbės nario vardo suteikimo kriterijus ir vardo suteikimo tvarką nustato taryba.

5.5. Asociacijos narys privalo:

5.5.1. pripažinti ir laikytis šių įstatų ir LR teisės aktų;

5.5.2. vykdyti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir Asociacijos tarybos priimtus sprendimus bei įpareigojimus;

5.5.3. nustatyta tvarka mokėti Asociacijos nario stojamąjį, einamuosius ir  kitus mokesčius;

5.5.4. nesutampant jo nuomonei su Asociacijos tarybos ar Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, viešai neteikti savo nuomonės Asociacijos vardu;

5.5.5. saugoti jam atskleistas Asociacijos ir jos narių komercines (gamybines) ir kitas paslaptis;

5.5.6. teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną jos tikslams įgyvendinti.

6. SKIRSNIS. NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

6.1. Naujus narius į Asociaciją priima Asociacijos taryba pagal pateiktą raštišką prašymą. Asociacijos taryba gali paprašyti juridinio asmens pateikti jo registracijos pažymėjimą ir kitus papildomus duomenis apie kandidato į Asociacijos narius veiklą. Apie Asociacijos tarybos sprendimą kandidatas į Asociacijos narius informuojamas raštu. Asociacijos nariu tampama Asociacijos tarybai priėmus sprendimą dėl naujo nario priėmimo ir tik sumokėjus stojamąjį ir pirmąjį Asociacijos nario mokestį.

6.2. Asociacijos nariai turi teisę išstoti iš Asociacijos raštu pateikę prašymą Asociacijos tarybai.

6.3. Asociacijos nariai turi teisę savanoriškai sustabdyti narystę Asociacijoje vieneriems kalendoriniams metams, raštu pateikus prašymą Asociacijos tarybai.  Jeigu po metų Asociacijos narys raštu neprašo atstatyti narystę, narystė Asociacijoje nutraukiama.

6.4. Savanoriškai sustabdę narystę Asociacijos nariai privalo mokėti 20 proc. jiems priklausančio mokėti nario mokesčio.

6.5. Asociacijos tarybos sprendimu nario veikla Asociacijos taryboje arba Asociacijoje gali būti  sustabdyta arba nutraukta, jeigu narys:

6.5.1. nevykdo šiuose įstatuose nustatytų pareigų;

6.5.2. sąmoningai kliudo Asociacijai siekti užsibrėžtų tikslų;

6.5.3. viršija savo ar jam suteiktus įgaliojimus;

6.5.4. sistemingai (du ir daugiau kartų) nemoka nario mokesčio;

6.5.5. pažeidžia LR teisės aktus ir dėl to yra daroma žala asociacijai ar jos prestižui.

6.6.  Sprendimą apie nario pašalinimą priima Asociacijos taryba.

6.7.  Savanoriškai sustabdę arba nutraukę savo veiklą Asociacijoje nariai, privalo padengti nario mokesčio įsiskolinimą (jeigu toks yra) iki pareiškimo apie sustabdymą arba išstojimą pateikimo Asociacijos tarybai datos.

6.8. Pašalinti,  savanoriškai sustabdę arba nutraukę veiklą Asociacijoje nariai, neturi teisės pretenduoti į Asociacijos turtą, stojamuosius, einamuosius nario mokesčius ir tikslinius įnašus.

6.9. Pašalinti, savanoriškai sustabdę narystę arba nutraukę veiklą Asociacijos nariai (narių – juridinių asmenų atstovai) praranda pareigas Asociacijos valdymo ir/ar kituose organuose.

7. SKIRSNIS. ASOCIACIJOS ORGANAI

7.1. Asociacijos organai yra:

7.1.1. Visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias organas;

7.1.2. Taryba – kolegialus valdymo organas;

7.1.3. Administracijos direktorius – vienasmenis valdymo organas;

7.2. Asociacijos visuotiniai narių susirinkimai ir kolegialių organų posėdžiai turi būti protokoluojami.

7.3. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

7.4. Asociacijos nariui už veiklą Asociacijos valdymo organuose neatlyginama.

8. SKIRSNIS. ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

8.1. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias Asociacijos organas. Asociacijos visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Garbės nariai kviečiami į Asociacijos visuotinį susirinkimą, tačiau jame neturi sprendžiamojo balso teisės.

8.2. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas:

8.2.1. keičia Asociacijos įstatus;

8.2.2. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

8.2.3. renka ir atšaukia Asociacijos prezidentą, Asociacijos tarybos narius ir revizorių (auditorių);

8.2.4. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį, narių mokesčių dydžius ir jų mokėjimo tvarką;

8.2.5. nustato revizoriaus (auditoriaus) paslaugų apmokėjimo sąlygas;

8.2.6. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę, programų projektus, ateinančių metų sąmatas ir sąnaudų biudžetą;

8.2.7. tvirtina Asociacijos tarybos teikiamą praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą;

8.2.8. nustato Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

8.2.9. priima sprendimą dėl filialų, atstovybių, ir kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

8.2.10. priima sprendimą dėl leidimo Asociacijos nariui naudotis Asociacijos turtu;

8.2.11. priima sprendimą dėl Asociacijos buveinės keitimo;

8.2.12. sprendžia kitus Asociacijai aktualius klausimus.

8.3.  Asociacijos visuotinius narių susirinkimus organizuoja ir kviečia Asociacijos taryba. Apie šaukiamą Asociacijos visuotinį narių susirinkimą Asociacijos taryba raštu informuoja kiekvieną narį ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, Asociacijos nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki susirinkimo pradžios. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas, nesilaikant šių terminų, jeigu 2/3 turinčių balsavimo teisę narių, arba jų įgalioti atstovai su tuo sutinka.

8.4. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą metuose.

8.5. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.

8.6. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, tai per 10 dienų turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek jame dalyvavo Asociacijos narių.

8.7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami atviru balsavimu. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus 8.2.1. ir 8.2.2. papunkčiuose nurodytus atvejus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). 8.2.1. ir 8.2.2. papunkčiuose nurodytiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.

9. SKIRSNIS. ASOCIACIJOS TARYBA

9.1. Asociacijos Taryba vadovauja Asociacijos veiklai laikotarpiui tarp visuotinių narių susirinkimų. Taryba nuo 10 iki 15 narių dvejiems metams renkama Asociacijos visuotiniame narių susirinkime.

9.2. Asociacijos taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam susirinkimui.

9.3. Asociacijos tarybos darbui vadovauja Asociacijos prezidentas, renkamas iš tarybos narių Asociacijos visuotiniame narių susirinkime.

9.4. Asociacijos taryba:

9.4.1. organizuoja ir kviečia Asociacijos visuotinius narių susirinkimus;

9.4.2. vykdo Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimus ir kitus pavedimus;

9.4.3. priima sprendimus, susijusius su strateginėmis Asociacijos nuostatomis ir tikslais;

9.4.4. tikslina Asociacijos veiklos programą, sąmatą ir biudžetą;

9.4.5. Asociacijos prezidento teikimu nustato viceprezidentų skaičių ir renka juos iš tarybos narių tarpo;

9.4.6. priima sprendimą dėl naujų narių priėmimo, narystės sustabdymo ir narių šalinimo iš Asociacijos;

9.4.7. priima sprendimus dėl Asociacijos nario veiklos Asociacijos taryboje arba Asociacijoje suspendavimo vadovaujantis šių įstatų 6.4 punktu;

9.4.8. teikia siūlymą Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui nušalinti nuo pareigų Asociacijos prezidentą, Asociacijos tarybos narius, revizorių (auditorių), jeigu jie pažeidžia Asociacijos įstatus arba LR įstatymus ir dėl to yra daroma žala Asociacijai, jos prestižui;

9.4.9. sprendžia Asociacijai priklausančių filialų, atstovybių ir kitų juridinių asmenų steigimo metu iškilusius klausimus;

9.4.10. savo įgaliojimų laikotarpiui skiria ir atleidžia Administracijos direktorių, buhalterį, Asociacijos įsteigtų filialų, atstovybių ir kitų juridinių asmenų vadovus; nustato jų darbo užmokestį;

9.4.11. tvirtina Administracijos mokos fondą, struktūrą, darbuotojų etatų sąrašą, darbo reglamentą ir pareiginius nuostatus;

9.4.12. teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą, metinę finansinę atskaitomybę, programų projektus, ateinančių  metų sąmatas ir sąnaudų biudžetą, jeigu susirinkimas ataskaitinis;

9.4.13. suderina su Asociacijos nariais ir tvirtina vienkartinių įnašų atskiroms programoms ir projektams vykdyti dydžius ir jų mokėjimo tvarką;

9.4.14. informuoja asociacijos narius apie Asociacijos tarybos veiklos planus ir pravedamus posėdžius;

9.4.15. priima sprendimą dėl Asociacijos banko sąskaitos, kurioje laikomos Asociacijos lėšos, atidarymo (uždarymo);

9.4.16. Taryba negali priimti sprendimų priskirtų Asociacijos visuotinio narių susirinkimo kompetencijai ir dėl kitų klausimų, kurių sprendimas gali turėti neigiamos įtakos bet kuriam  iš Asociacijos narių, išskyrus atvejus, kai taryba sprendimais įgyvendina Asociacijos narių susirinkimo pavestus jai Asociacijos tarybos priimtus sprendimus.

9.5. Asociacijos tarybos posėdžiai turi būti rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Eilinius tarybos posėdžius šaukia Asociacijos prezidentas arba jį pavaduojantis viceprezidentas. Tarybos posėdžių priimti sprendimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos tarybos narių. Asociacijos tarybos nariai sprendimus priima paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia tarybos pirmininko (Asociacijos prezidento) balsas. Neeiliniai Asociacijos tarybos posėdžiai šaukiami Asociacijos prezidento arba įgaliotojo viceprezidento arba ne mažiau kaip 3 tarybos narių iniciatyva.

9.6.  Jei tarybos posėdyje nėra kvorumo, ne vėliau kaip po savaitės šaukiamas pakartotinis Tarybos posėdis tais pačiais klausimais. Pakartotiniam susirinkimui taikoma tokia pati kvorumo nustatymo, sprendimų priėmimo tvarka.

10. SKIRSNIS. ASOCIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

10.1. Asociacijos administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais įstatais ir Asociacijos kolegialių valdymo organų priimtais sprendimais, organizuoja ir vykdo operatyvinę Asociacijos veiklą.

10.2. Administracijos direktorius:

10.2.1. organizuoja ir veda kasdienį Asociacijos darbą tarp Tarybos posėdžių ir/ar visuotinių susirinkimų;

10.2.2. atstovauja Asociacijai esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, vienasmeniškai (atsižvelgdamas į kompetentingų Asociacijos organų sprendimus) Asociacijos vardu sudaro sandorius;

10.2.3. sudaro, nutraukia sutartis su Asociacijos buhalteriu, kitais administracijos darbuotojais, Asociacijos filialų ir/ar atstovybių vadovais, tvirtina jų pareiginius nuostatus;

10.2.4.   užtikrina Asociacijos organų sprendimų vykdymą, operatyviai reaguoja į būtinumą spręsti Asociacijai iškilusias problemas;

10.2.5. sprendžia Asociacijos veiklos ir jos finansinius klausimus, vadovaujantis Asociacijos visuotinio narių susirinkimo patvirtinta sąmata ir biudžetu bei Asociacijos tarybos sprendimais dėl tikslinių įnašų panaudojimo;

10.2.6. organizuoja ir vykdo Asociacijai priklausančių filialų, atstovybių, ir kitų juridinių asmenų steigimo darbus;

10.2.7. visuotinio narių susirinkimo bei tarybos nustatytų įgaliojimų ribose, tvarko Asociacijos turtą, įskaitant ir pinigines lėšas;

10.2.8. organizuoja ir techniškai aptarnauja Asociacijos kolegialių organų susirinkimų, posėdžių ir kitų Asociacijos renginių darbą;

10.2.9. asociacijos tarybai priėmus sprendimą dėl banko pasirinkimo, atidaro sąskaitas bankų įstaigose ir jomis disponuoja;

10.2.10. visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui ir Asociacijos tarybai teikia metinę finansinę atskaitomybę, pasiūlymus dėl Asociacijos programų sąmatų ir veiklos sąnaudų biudžeto;

10.2.11. saugo Asociacijos ir jos narių komercines (gamybines) ir kitas paslaptis;

10.2.12. savo kompetencijos ribose atsako už Asociacijos veiklos rezultatus ir finansinę atskaitomybę;

10.2.13. savo kompetencijos ribose Asociacijos vardu išduoda įgaliojimus;

10.2.14. atlieka kitas funkcijas, jam pavestas teisės aktais, šiais įstatais ir/ar Asociacijos organų sprendimu.

11. SKIRSNIS. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO ASOCIACIJOS NARIAMS TVARKA

11.1. Asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita pateikiama ataskaitiniame Asociacijos narių visuotiniame susirinkime, kurį ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos šaukia Asociacijos taryba.

11.2. Asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

11.2.1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

11.2.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

11.2.3. metinė finansinė atskaitomybė;

11.2.4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

11.2.5. kita Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir/ar teisės aktuose nustatyta informacija.

11.3. Asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita saugoma Asociacijos buveinėje ir su ja turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys bei asocijuotas (garbės) narys. Asociacijos Tarybos sprendimu gali būti numatyti atvejai, kada leidžiama daryti minėtos ataskaitos kopijas ir jas teikti pageidaujantiems gauti informaciją apie Asociacijos veiklą asmenims.

11.4. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Asociacijos narius arba kitus asmenis, raštu išsiunčiami ne vėliau, kaip per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo. Už savalaikį sprendimų, pranešimų išsiuntimą atsako administracijos direktorius, o Asociacijos likvidavimo atveju – likvidatoriai. Visi sprendimai ir pranešimai siunčiami registruotu laišku, faksu, įteikiami asmeniškai jiems pasirašant ar telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

11.5. Apie Asociacijos likvidavimą registruotu laišku ar asmeniškai pasirašytinai informuojamas kiekvienas Asociacijos narys ir kreditorius.

11.6. Jeigu Asociacijos narys keičia savo adresą, jis privalo pranešti Asociacijai apie šį pakeitimą. To nepadarius, senuoju adresu išsiųstas pranešimas ar kitas dokumentas bus laikomas įteiktu tinkamai.

11.7. Asociacijos nariui pageidaujant susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą, kuri neatsispindi Asociacijos veiklos ataskaitoje ir nebuvo pateikta nariams, jis kreipiasi į Asociacijos administraciją, kuri pateikia nariui pageidaujamus dokumentus ar informaciją tokia forma, kokioje ja disponuoja.

12. SKIRSNIS. ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

12.1. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal įstatymus, šiuos įstatus ar Asociacijos kolegialių valdymo organų sprendimus turi būti skelbiami viešai, yra skelbiami dienraštyje „Klaipėda”.

13. SKIRSNIS.ASOCIACIJOS TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

13.1. Asociacijos kapitalas susideda iš nuosavo ir skolinto kapitalo.

13.2. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir kitas šiuose įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įsigytas iš šio straipsnio 13.3 dalyje nustatytų šaltinių lėšų, bei piniginės lėšos.

13.3. Asociacijos pajamų šaltiniai:

13.3.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

13.3.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos ir turtas;

13.3.3. Lietuvos bei užsienio fizinių ir juridinių asmenų parama, neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

13.3.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;

13.3.5. Asociacijos įsteigtų juridinių asmenų pelnas;

13.3.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose esančias lėšas;

13.3.7. kitos pajamos.

13.4. Asociacijos turtas ir lėšos naudojami įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti, ilgalaikiam turtui, inventoriui įsigyti ir eksploatuoti, Asociacijos administracijai ir struktūrinių padalinių personalui išlaikyti, Asociacijos administracijos veiklai organizuoti.

13.5. Asociacijos narių stojamųjų įnašų, metinių nario mokesčių dydžiai nustatomi Asociacijos narių visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu balsų dauguma. Metinis Asociacijos nario mokestis mokamas kartą per kalendorinių metų pusmetį arba kartą per metus.

13.6. Jeigu Asociacijos narys per 3 mėnesius nuo 13.5. punkte nustatyto termino nesumoka nustatyto mokesčio, jo veikla Asociacijos tarybos sprendimu gali būti suspenduota iki įsiskolinimo likvidavimo. Jeigu per kitus 3 mėnesius įsiskolinimas nelikviduojamas, Asociacijos taryba turi teisę teikti pasiūlymą Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui pašalinti narį iš Asociacijos.

14. SKIRSNIS. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

14.1. Asociacijos įstatai gali būti pakeisti Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų. Pakeistus Asociacijos įstatus pasirašo Asociacijos visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

14.2. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Asociacija juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).

15. SKIRSNIS. FILIALŲ, IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA.

15.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Filialas yra Asociacijos struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę. Atstovybė taip pat yra Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę. Ir filialas, ir atstovybė nėra juridiniai asmenys.

15.2. Filialai ir atstovybės steigiami, jų veikla nutraukiama Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jų vadovai skiriami bei atleidžiami Asociacijos tarybos sprendimu. Filialų ir atstovybių skaičius yra neribojamas.

15.3. Filialai ir atstovybės steigiamos ir jų veikla nutraukiama LR teisės aktų nustatyta tvarka.

16. SKIRSNIS. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, TAIP PAT ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

16.1. Asociacijos buhalterinė ir finansinė apskaita ir atskaitomybė sudaroma ir tvirtinama laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos.

16.2. Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę tvirtina Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

16.3. Asociacijos revizorių (auditorių) dviems metams renka Asociacijos visuotinis narių susirinkimas paprasta balsų dauguma. Revizoriumi negali būti Asociacijos tarybos narys bei Asociacijos administracijos darbuotojas.

16.4. Revizorius (auditorius):

16.4.1. tikrina Asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės bei finansinės apskaitos dokumentus;

16.4.2. artimiausiame Asociacijos visuotiniame narių susirinkime pateikia patikrinimų ataskaitą ir praneša apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus;

16.4.3. saugo asociacijos paslaptis, kurias sužino, kontroliuodamas asociacijos veiklą.

16.5. Asociacijos administracijos vadovybė privalo pateikti revizoriui (auditoriui) jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

16.6. Revizorius (auditorius) LR įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

17. SKIRSNIS. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA.

17.1. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

17.2. Vienu metu Asociacija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.

17.3. Asociacija gali būti pertvarkoma, reorganizuota ar likviduota Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

17.4. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas ar institucija, priėmusi sprendimą likviduoti Asociaciją, skiria likvidatorių. Paskyrus likvidatorių, jis įgyja Asociacijos valdymo organo teises ir pareigas. Jeigu asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, apie tokį narių sumažėjimą Asociacija per trisdešimt dienų praneša juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

17.5. Paskyrus likvidatorių, Asociacija įgyja likviduojamos Asociacijos teisinį statusą, Asociacijos valdymo organai netenka savo įgaliojimų, jų teisės ir pareigos pereina likvidatoriui.

17.6. Apie Asociacijos reorganizavimą ar likvidavimą 3 kartus su ne mažesniu kaip 30 dienų intervalu viešai skelbiama dienraštyje “Klaipėda”, arba paskelbiama viešai vieną kartą ir kiekvienam Asociacijos nariui ir kreditoriui pranešama raštu. Apie likvidavimą ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną taip pat pranešama juridinių asmenų registrui.

17.7. Likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Asociacijos visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Asociaciją.

17.8. Be Asociacijų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, Asociacijos likvidatorius privalo:

17.8.1. viešai paskelbti Asociacijos įstatuose nurodytame dienraštyje apie asociacijos likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Asociaciją bei savo duomenis;

17.8.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;

17.8.3. perduoti likusį Asociacijos turtą šių įstatų nustatyta tvarka;

17.8.4. sudaryti Asociacijos likvidavimo aktą. Asociacijos likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;

17.8.5. perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

17.8.6. pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Asociacijos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Asociacijai išregistruoti;

17.8.7.  atlikti kitus teisės aktuose numatytus veiksmus.